Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large

Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large

180.00

  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one
  • Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large - Page one

Lamp Base - F-073 Medium & F-072 Large

180.00

Availability

Availability

Availability

Availability

FA-072
Large Lamp Base Size: 24x45x22 cm

FA-073
Medium Lamp Base Size: 20x32x18 cm

Colours: White Wash - Antique

Page oneLamp Base - F-073 Medium & F-072 Large